Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 21 października 2016 roku - skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Goszczanowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Goszczanów, stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 04.10.2016r., 05.10.2016r. oraz 12.10.2016r. w stałych punktach monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Goszczanowie nadaje się do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 21 października 2016 roku - skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brąszewicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Brąszewice, stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 22.08.2016r., 12.09.2016r. oraz 03.10.2016r. w stałych punktach monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice, w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, azotynów, żelaza, manganu, enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2˚C po 72h, nie stwierdzono przekroczeń wartości normatywnych tych parametrów. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brąszewicach nadaje się do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 3 października 2016r. skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z wodociągu w Ziemięcinie, gm. Goszczanów. W próbce wody pobranej do badania w dniu 27.09.2016r. w punkcie monitoringowym: Stacja Uzdatniania Wody w Ziemięcinie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 14 jtk.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 1491 osób. Wodociąg zaopatruje w wodę ludność w miejscowościach: Czerniaków, Karolina, Kaszew, Klonów, Lipicze, Lipicze Górne, Lipicze Olendry, Poniatówek, Wilczków, Ziemięcin.

Zagrożenia zdrowotne: biegunki o zróżnicowanym nasileniu, bóle brzucha, nudności.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie nadaje się do celów spożywczych. Należy stosować się do komunikatów podawanych przez Wójta Gminy Goszczanów.

UWAGA! Nie należy spożywać wody nie badanej ze studni przydomowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Ziemięcin oraz nakazał Wójtowi Gminy Goszczanów:

1. Unieruchomienie wodociągu poprzez zaprzestanie dostarczania wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Ziemięcinie, gm. Goszczanów.

2. Zapewnić zastępcze źródło wody zdatnej do spożycia.

3. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania bakterii grupy coli w celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.

5. Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie pozytywnego wyniku badania wody.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 3 października 2016r. skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z wodociągu w Goszczanowie. W próbkach wody pobranej do badania w dniu 27.09.2016r. w punkcie monitoringowym: Stacja Uzdatniania Wody w Goszczanowie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 8 jtk, a w punkcie monitoringowym – Urząd Gminy Goszczanów, ul. Kaliska stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100ml w ilości 5 jtk.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 2170 osób. Wodociąg zaopatruje w wodę ludność w miejscowościach: Goszczanów, Gawłowice, Poradzew, Poprężniki, Poniatów, Strachanów, Stojanów, Wacławów, Wroniawy, Rzężawy.

Zagrożenia zdrowotne: biegunki o zróżnicowanym nasileniu, bóle brzucha, nudności.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie nadaje się do celów spożywczych. Należy stosować się do komunikatów podawanych przez Wójta Gminy Goszczanów.

UWAGA! Nie należy spożywać wody nie badanej ze studni przydomowych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Goszczanów oraz nakazał Wójtowi Gminy Goszczanów:

1. Unieruchomienie wodociągu poprzez zaprzestanie dostarczania wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Goszczanowie, gm. Goszczanów.

2. Zapewnić zastępcze źródło wody zdatnej do spożycia.

3. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania bakterii grupy coli w celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.

5. Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie pozytywnego wyniku badania wody.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 26 lipca 2016r. skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sulmowie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w dniu 26.07.2016r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  w Sulmowie ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności określonej w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu zobowiązał producenta wody do podjęcia skutecznych działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Zarządzającego wodociągiem zobowiązano również do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do czasu wykonania działań naprawczych skutkujących poprawą jakości wody oraz do poinformowania w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Sulmowie zaopatruje następujące miejscowości: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa.

Liczba zaopatrywanej ludności: 596 osób.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama