Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 18 grudnia 2017r. skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniach 07.11.2017r. i 20.11.2017r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Urząd Gminy w Goszczanowie oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 28.11.2017r. przez przedstawicieli PPIS w Sieradzu informuje, że w badanych próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego, czyli wcześniej obecnych baterii grupy coli.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nadaje się do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 01 września 2017r. skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z wodociągu w Chlewie, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badania w dniu 29.08.2017r. w punktach monitoringowych:

 • SUW Chlewo stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 4 jtk,

 • Sulmów 22 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 8 jtk,

 • Chwalęcice 29 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 40 jtk,

 • Chlewo 51A stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 8 jtk,

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 1059 osób. Wodociąg zaopatruje w wodę ludność w miejscowościach: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa, Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce

Zagrożenia zdrowotne: biegunki o zróżnicowanym nasileniu, bóle brzucha, nudności.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie nadaje się do celów spożywczych. Należy stosować się do komunikatów podawanych przez Wójta Gminy Goszczanów.

UWAGA! Nie należy spożywać wody nie badanej ze studni przydomowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Chlewo oraz nakazał Wójtowi Gminy Goszczanów:

 1. Unieruchomienie wodociągu poprzez zaprzestanie dostarczania wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Chlewie, gm. Goszczanów.

 2. Zapewnić zastępcze źródło wody zdatnej do spożycia.

 3. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania bakterii grupy coli w celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 4. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.

 5. Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie pozytywnego wyniku badania wody.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2017 zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kąpieli:

 • w Sieradzu, przy ul. Parkowa na rzece Warta.                                                             
 • Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 12 lipca 2017r. Planowana data zamknięcia  - 31.08.2017r.
 • w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba.
 • Miejsce wykorzystywane do kąpieli  czynne jest od 24 czerwca 2017r. Planowana data zamknięcia  - 31.08.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1261) oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1602) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli tj. Urząd Miasta Sieradz i  Urząd Gminy w Brzeźniu wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Sieradzu  oraz  ze zbiornika „Próba” w miejscowości Stefanów Ruszkowski gm. Brzeźnio, stwierdza że pod względem ocenianych parametrów woda nadaje się  do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Sieradzu informuje że w okresie sprawozdawczym od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. do Powiatowej Stacji sanitarno - Epidemiologicznej w Sieradzu nie wpłynęły petycje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama