Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2014 zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kapieli:
• w Sieradzu, przy ul. Parkowa na rzece Warta. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 28 czerwca 2014r.
• w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 27 czerwca 2014r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1263, ostatnia zm. Dz.U. z 2013r. poz 2.) oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli tj. Urząd Miasta Sieradz i Urząd Gminy w Brzeźniu wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Sieradzu oraz ze zbiornika „Próba” w miejscowości Stefanów Ruszkowski gm. Brzeźnio, stwierdza że pod względem ocenianych parametrów woda nadaje się do kąpieli.

Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny w Sieradzu przypomina, iż w przypadku dostarczania owoców czy  warzyw  do obiektów żywienia,  w tym  placówek oświatowo-wychowawczych /szkół ,przedszkoli , żłobków/ oraz restauracji ,barów itp. istnieje obowiązek posiadania zaświadczenia o rejestracji gospodarstw w Rejestrze prowadzonym przez urzędowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej .

Zgodnie  z art. 61- 64 Ustawy o bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia z dnia  25 sierpnia  2006r. w przypadku  dostawców bezpośrednich żywności, tj.: producentów owoców i warzyw istnieje obowiązek  rejestracji, obowiązek zatwierdzenia  dotyczy działalności w  zakresie  pośrednictwa sprzedaży produktów roślinnych czyli dostawców pośrednich. Decyzję zatwierdzającą  wydaje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Wobec powyższego należy  złożyć odpowiedni   wniosek : 

- o wpis do Rejestru /producenci  bezpośredni / 

- o wpis  i zatwierdzenie /dostawcy –pośrednicy /

w Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej zgodnie z miejscem  prowadzenia działalności bądź położeniem gospodarstwa rolnego . Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o wpisie z Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa z numerem gospodarstwa oraz numerem NIP i Regon.

Uwaga !  Powyższy obowiązek nie dotyczy produkcji na potrzeby własnego  gospodarstwa domowego .

Decyzja o zatwierdzeniu działalności  lub zaświadczenie  o wpisie wydawane są bezpłatnie 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 03 lipca 2013r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2013 zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kapieli:

w Sieradzu, przy ul. Parkowa na rzece Warta. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 1 lipca 2013r.                                                                                                                          

w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba. Miejsce wykorzystywane do kąpieli  czynne jest od 23 czerwca 2013r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1263, ostatnia zm. Dz.U. z 2013r. poz 2.) oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli tj. Urząd Miasta Sieradz i  Urząd Gminy w Brzeźniu wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Sieradzu  oraz  ze zbiornika „Próba” w miejscowości Stefanów Ruszkowski gm. Brzeźnio, stwierdza że pod względem ocenianych parametrów woda nadaje się  do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje,iż w dniu 09.10.2012r. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję uchylającą decyzję GIS z dnia 16 września 2012 r. dot. wstrzymania wprowadzania do obrotu na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20%, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej. Niniejszą decyzję Główny Inspektor Sanitarny podjął na podstawie informacji z policyjnego śledztwa oraz ustaleń organów kontrolnych Republiki Czeskiej. Służby Republiki Czeskiej wykluczyły możliwość zafałszowania alkoholu u producentów prowadzących legalny eksport do Polski.W ramach działań kontrolnych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrały próbki alkoholi do badań na zawartość alkoholu metylowego. W przebadanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia alkoholu metylowego.Wobec powyższego postanowienia o zabezpieczeniu alkoholu  pozostawione w sklepach na terenie Sieradza i powiatu  sieradzkiego zostają uchylone.
Jednocześnie napoje alkoholowe o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowane na terytorium Republiki Czeskiej mogą być ponownie wprowadzane do obrotu.
Reklama
Reklama
Reklama