Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 27 czerwca 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2016 zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kąpieli:

  • w Sieradzu, przy ul. Parkowej na rzece Warta. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 25 czerwca 2016r.                                                                            
  • w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba. Miejsce wykorzystywane do kąpieli  czynne jest od 25 czerwca 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1412) oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli tj. Urząd Miasta Sieradz i  Urząd Gminy w Brzeźniu wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Sieradzu  oraz  ze zbiornika „Próba” w miejscowości Stefanów Ruszkowski gm. Brzeźnio, stwierdza że pod względem ocenianych parametrów woda nadaje się  do kąpieli.

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2016 roku - skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Burzeninie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu badań mikrobiologicznych i chemicznych próbek wody pobranych w dniach 28.12.2015r.,  04.01.2016r. oraz 12.01.2016r. w punktach monitoringowych wodociągu publicznego w Burzeninie na obecność: Bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Ogólna liczba mikroorganizmów w (22± 2)˚C po 72h w 1ml wody oraz  chloru wolnego - nie stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych tych parametrów.

Woda z wodociągu publicznego w Burzeninie nadaje się do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 18.12.2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z wodociągu w Burzenie. W próbkach wody pobranej do badania w dniu 16.12.2015r.: ul. Kościelna 17 w Burzeninie stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w 100 ml wody w ilości 10 jtk oraz grupy coli w 100ml w ilości 12 jtk, ul. Sieradzka, UG w Burzeninie stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w 100 ml wody w ilości 11 jtk oraz grupy coli w 100ml w ilości 15 jtk, DPS w Witowie, ul. Wspólna 74, stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w 100 ml wody w ilości 11 jtk oraz grupy coli  w 100ml w ilości 13 jtk, ul. Złoczewska 29 w Burzeninie stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w 100 ml wody w ilości 16 jtk oraz grupy coli w 100ml w ilości 23 jtk.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 3590 osób. Wodociąg obsługuje ludność w miejscowościach: Burzenin, Antonin, Strumiany, Będków, Działy, Kopanina, Ligota, Zarośle, Prażmów, Redzeń I, Sambórz, Strzałki, Świerki, Tyczyn, Witów, Wola Będkowska, Redzeń II.

Zagrożenia zdrowotne: biegunki o zróżnicowanym nasileniu, kurczowe bóle brzucha, nudności.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie nadaje się do celów spożywczych. Należy stosować się do komunikatów podawanych przez Wójta Gminy Burzenin.


UWAGA! Nie należy spożywać wody nie badanej ze studni przydomowych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Burzenin oraz nakazał Wójtowi Gminy Burzenin:

 
1.    Unieruchomienie wodociągu poprzez zaprzestanie dostarczania wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Burzeninie.
2.    Zapewnić zastępcze źródło wody zdatnej do spożycia.
3.    Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania chorobotwórczych bakterii Escherichia coli oraz grupy coli w celu   doprowadzenia jakości wody w wodociągu sieciowym Burzenin do jakości zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4.    Poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.
5.    Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie co najmniej dwukrotnego pozytywnego wyniku badania wody.


Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2014 zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kapieli:
• w Sieradzu, przy ul. Parkowa na rzece Warta. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 28 czerwca 2014r.
• w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 27 czerwca 2014r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1263, ostatnia zm. Dz.U. z 2013r. poz 2.) oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli tj. Urząd Miasta Sieradz i Urząd Gminy w Brzeźniu wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Sieradzu oraz ze zbiornika „Próba” w miejscowości Stefanów Ruszkowski gm. Brzeźnio, stwierdza że pod względem ocenianych parametrów woda nadaje się do kąpieli.

Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny w Sieradzu przypomina, iż w przypadku dostarczania owoców czy  warzyw  do obiektów żywienia,  w tym  placówek oświatowo-wychowawczych /szkół ,przedszkoli , żłobków/ oraz restauracji ,barów itp. istnieje obowiązek posiadania zaświadczenia o rejestracji gospodarstw w Rejestrze prowadzonym przez urzędowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej .

Zgodnie  z art. 61- 64 Ustawy o bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia z dnia  25 sierpnia  2006r. w przypadku  dostawców bezpośrednich żywności, tj.: producentów owoców i warzyw istnieje obowiązek  rejestracji, obowiązek zatwierdzenia  dotyczy działalności w  zakresie  pośrednictwa sprzedaży produktów roślinnych czyli dostawców pośrednich. Decyzję zatwierdzającą  wydaje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Wobec powyższego należy  złożyć odpowiedni   wniosek : 

- o wpis do Rejestru /producenci  bezpośredni / 

- o wpis  i zatwierdzenie /dostawcy –pośrednicy /

w Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej zgodnie z miejscem  prowadzenia działalności bądź położeniem gospodarstwa rolnego . Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o wpisie z Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa z numerem gospodarstwa oraz numerem NIP i Regon.

Uwaga !  Powyższy obowiązek nie dotyczy produkcji na potrzeby własnego  gospodarstwa domowego .

Decyzja o zatwierdzeniu działalności  lub zaświadczenie  o wpisie wydawane są bezpłatnie 

Reklama
Reklama