KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 06 SIERPNIA 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów - 752 osób (miejscowości: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Goszczanów stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 26.07.2019r. w zakresie parametrów grupy A oraz chloru wolnego, jonu amonowego i enterokoków w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat V
Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=PL).
Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE wprowadzone dyrektywą z 2019 r. są kolejnym krokiem w procesie aktualizacji obowiązujących przepisów odnośnie do czynników rakotwórczych lub mutagennych.
Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 6 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:
– trichloroetenu
– 4,4’-metylenodianiliny
– 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryny)
– 1,2-dibromoetanu
– 1,2-dichloroetanu
– spalin emitowanych z silników Diesla
oraz na umieszczenie oznakowania „skóra” bez ustalenia wartości wiążącej dla:
– mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza zawierających benzo[a]piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy
– olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.


Komunikat VI
OMUNIKAT II
PRACE W TOKU
Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami
dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem
dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów
podczas pracy.
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem
dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas
pracy – trzecia część (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2019-
ADD-1/pl/pdf).
Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i
Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę
przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje
Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów
narażenia zawodowego dla kolejnych 5 szkodliwych czynników rakotwórczych
lub mutagennych:
– kadmu i jego związków nieorganicznych
– berylu i jego związków nieorganicznych
– kwasu arsenowego i jego soli, a także nieorganicznych związków arsenu
– formaldehydu
– 4,4'-metyleno-bis-(2-chloroaniliny) (MOCA).

Więcej…

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 23 lipca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów - 752 osób (miejscowości: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów.

W próbce wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Sulmów – woda wprowadzana do sieci jon amonowy w ilości 0,51±0,13 mg/l, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0,50 mg/l.

W pobranych próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i organoleptycznych.

Sytuacja ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody
do spożyciadostarczanejz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył nowy termin wykonania do dnia 25 sierpnia 2019r.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych
i gospodarczych.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

 

hk.jpg

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 09 lipca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów - 752 osób (miejscowości: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów.

W próbce wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Sulmów – woda wprowadzana do sieci jon amonowy w ilości 0,60 mg/l, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0,50 mg/l.

W pobranych próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i organoleptycznych.

Sytuacja ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanejz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył nowy termin wykonania do dnia 20 lipca 2019r.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

komun.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuję iż w roku 2018 (tj. w okresie sprawozdawczym stan na dzień 30.06.2019) do PSSE w Sieradzu nie wpłyneły petycje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama