W celu uzyskania zaświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny należy przesłać drogą  mailową do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sieradzu następujące dane:

- imię i nazwisko

- pesel

- adres zamieszkania

- termin odbywania kwarantanny

- nr telefonu

- adres email

Uwaga: zaświadczenie zostanie przesłane na podany adres mailowy.

Główny Inspektor Sanitarny w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 poniżej przekazuje stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. dotyczące obowiązków prawnych wynikających z produkcji i wprowadzania do obrotu środków do dezynfekcji.

Zgodnie z wydanym w dniu 13 marca 2020 r. Komunikatem , Prezes URPL informuje, że ze względu na obecnie panującą na świecie epidemię zostało wydane zarządzenie Prezesa Urzędu ds. rejestracji produktów biobójczych, zgodnie z którym można uzyskać zgodę (na 180 dni) na podstawie wniosku o udzielenie odstępstwa od wymogów rejestracyjnych zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia 528/2012. Zarządzenie jest dostępne na stronie:

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/aktualno%C5%9Bci

Zaktualizowany na dzień 25 marzec 2020 r. Wykaz Produktów Biobójczych, m. in. tych rejestrowanych zgodnie z art. 55 ust. 1, jest dostępny w Wykazie cz. II na stronie

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy.

Zachowujmy się odpowiedzialnie.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantannyi zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama