W celu uzyskania zaświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny należy przesłać drogą  mailową do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sieradzu następujące dane:

- imię i nazwisko

- pesel

- adres zamieszkania

- termin odbywania kwarantanny

- nr telefonu

- adres email

Uwaga: zaświadczenie zostanie przesłane na podany adres mailowy.

Główny Inspektor Sanitarny w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 poniżej przekazuje stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. dotyczące obowiązków prawnych wynikających z produkcji i wprowadzania do obrotu środków do dezynfekcji.

Zgodnie z wydanym w dniu 13 marca 2020 r. Komunikatem , Prezes URPL informuje, że ze względu na obecnie panującą na świecie epidemię zostało wydane zarządzenie Prezesa Urzędu ds. rejestracji produktów biobójczych, zgodnie z którym można uzyskać zgodę (na 180 dni) na podstawie wniosku o udzielenie odstępstwa od wymogów rejestracyjnych zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia 528/2012. Zarządzenie jest dostępne na stronie:

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/aktualno%C5%9Bci

Zaktualizowany na dzień 25 marzec 2020 r. Wykaz Produktów Biobójczych, m. in. tych rejestrowanych zgodnie z art. 55 ust. 1, jest dostępny w Wykazie cz. II na stronie

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy.

Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama