Do podstawowych zadań Stanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, należy w szczególności:

  • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
  • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
  • działania zgodnie z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.
Reklama
Reklama
Reklama