Zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia ma za zadanie inicjować, organizować i prowadzić działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych. Podstawowe kierunki działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wyznacza Narodowy Program Zdrowia opracowany na lata 1996-2005. Celem strategicznym tego programu jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności. W programie zawartych jest 18 celów operacyjnych opartych na analizie sytuacji zdrowotnej kraju oraz zadania służące ich osiągnięciu. 

Do zadań Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Sieradzu należy:

 • Rozpoznanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania;
 • Wdrażanie, monitorowanie i ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych:
  • w placówkach oświatowych,
  • w placówkach opieki zdrowotnej,
 • Prowadzenie szkoleń metodycznych dla koordynatorów programów edukacyjnych.
 • Inicjowanie i realizacja działań w ramach światowych i ogólnopolskich akcji prozdrowotnych dotyczących m.in. profilaktyki HIV/AIDS, walki z nałogiem palenia tytoniu, racjonalnego odżywiania.
 • Udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom oświaty i ochrony zdrowia w realizacji ich zadań prozdrowotnych.
 • Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych.
 • Działania zgodnie z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.
Reklama
Reklama
Reklama