Sekcja do spraw Higieny Pracy

Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Sekcji do Spraw Higieny Pracy, należy:

 • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie:
  • warunków zdrowotnych środowiska pracy,
  • zapobiegania powstaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
  • przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu oraz przez użytkowników substancji lub preparatów, obowiązków wynikających u ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,
  • przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R, obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
  • kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowanie w działalności zawodowej.
 • W dziedzinie warunków zdrowotnych środowiska pracy do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:
  • wykonywanie czynności kontrolnych w zakładach pracy wszystkich branż , 
  • określanie rodzaju badań i pomiarów czynników środowiskowych występujących na stanowiskach pracy, 
  • przeprowadzanie oceny narażenia zawodowego pracowników.
  • planowanie przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych  występujących na stanowiskach pracy,
  • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie człowieka ,
  • działania zgodnie z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.
Reklama
Reklama
Reklama