W dniu 25 stycznia br. odbyła się w Warszawie konferencja prasowa inaugurująca program profilaktyki zakażeń wirusem HCV "STOP! HCV" realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Grupę Ekspertów HCV. 
Program ten będzie prowadzony również na terenie województwa łódzkiego. 
Projekt przewiduje dotarcie do określonych grup docelowych poprzez przeprowadzenie szkoleń kaskadowych dla przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy będą jednocześnie realizatorów i lokalnych koordynatorów działań programowych. Pilotażowy Program profilaktyki zakażeń HCV realizowany będzie w trzech modułach. Pierwszy z nich to zakłada dotarcie do wybranych szkół ponadgimnazjalnych i realizację działań wśród młodzieży. W ramach działań edukacyjnych będą odbywały się spotkania z młodzieżą, podczas których rozdawane będą ulotki informacyjne. Celem działań w ramach realizacji I modułu jest zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców na temat zagrożeń i profilaktyki zakażeń wirusem HCV. Oczekiwanym efektem w wyniku realizacji II modułu skierowanego do szpitali wysokospecjalistycznych jest pogłębienie wiedzy i świadomości na temat profilaktyki zakażeń HCV wśród kadry zarządzającej oraz personelu medycznego i poprawa procedur medycznych w zakresie prewencji HCV.W Polsce rejestrację wirusowego zapalenia wątroby typu C jako odrębnej jednostki chorobowej rozpoczęto w roku 1997, notując rocznie od około 800 do 3 tysięcy przypadków. W latach 1997-2005 średnia zapadalność krajowa wynosiła około 5/100 tysięcy mieszkańców, przy współczynnikach wojewódzkich od 1 do 13 na 100 tysięcy. Pogłębiona analiza sytuacji epidemiologicznej przeprowadzona w roku 2005 w pięciu wybranych województwach wykazała, że oficjalnie zgłoszone przypadki stanowią w przybliżeniu jedynie 30-40 proc.rzeczywistych zachorowań. Ta statystyka koreluje z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, która szacuje, że zakażeni HCV stanowią 1,5 proc. ludności Polski, to jest ok. 750 tysięcy osób. Obecnie w przeciwieństwie do HBV brak jest skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi HCV, natomiast wczesne wykrycie i leczenie zakażenia u ok. 70% pacjentów likwiduje zagrożenia wynikające z infekcji HCV.

Polecamy równieżodwiedzenie stron internetowych: www.stophcv.pl i www.pgehcv.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama