Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Sekcji do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży, należy:

 • sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym i technicznym:
  • placówek oświatowo-wychowawczych takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły (od stopnia podstawowego do wyższego), internaty, placówki pracy pozaszkolnej;
 • młodzieżowe Ośrodki Kultury, warsztaty szkolne;
  • placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapii, OHP, pogotowia opiekuńczego;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania, w tym:
  • egzekwowanie zakazu palenia tytoniu na terenie placówek,
  • kontrole warunków aerosanitarnych pomieszczeń pod kątem obecności lotnych substancji toksycznych,
  • higieniczna ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci i młodzieży – pomiar uczniów, stolików i krzeseł,
  • pomiary natężenia oświetlenia sztucznego w salach zajęć dzieci i młodzieży,
  • higieniczna ocena planów lekcji,
  • kontrola pracowni komputerowych w odniesieniu do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe,
  • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych;
 • Ocenę przygotowania placówek do nowego roku szkolnego;
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek sezonowych (wypoczynku letniego i zimowego);
 • działania zgodnie z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.
Reklama
Reklama
Reklama