Wymagania konieczne:

1)    jest obywatelem polskim;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    posiada następujące kwalifikacje:

a)    jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację przewidzianą w wykazie specjalizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7,

b)    posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie dodatkowych kwalifikacji jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. z 2010 r. Nr 98, poz. 635);

4)    swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;

5)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6)    w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat nie pracował i nie służył w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.) oraz nie współpracował z tymi organami.

Główne obowiązki:

1)    wykonywanie zadań wynikających z ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.),

2)    pełnienie funkcji Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu.

Wymagane dokumenty

1)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,

2)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1440, ze zm.),

5)    oświadczenie kandydata o zgodzie przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,

6)    oświadczenie lustracyjne zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.),

7)    dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

8)    życiorys i list motywacyjny,

9)    informacja o terminie umożliwiającym podjęcie pracy na oferowanym stanowisku.

Inne informacje:

Termin składania dokumentów do dnia 16 sierpnia 2020 r.

na adres: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dodatkowych informacji udziela: Oddział Kadr tel. (042) 253-62-71.

Klauzula informacyjna

dla kandydatów na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

w toku przeprowadzania naboru

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujmy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Siedzibą Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź;
  2. W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu niniejszej rekrutacji, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, art. 221 Kodeksu pracy
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia niniejszego postępowania kwalifikacyjnego;
  5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz osoby przez niego upoważnione, dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: ;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego;
  9. Przetwarzanie danych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama