Z inicjatywy Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego działania informacyjne i edukacyjne prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych (NPS) zostały rozszerzone na grupę zawodową pracowników zatrudnionych w zakładach pracy. Działania wynikają z faktu, że w naszym województwie odnotowywana jest wysoka liczba podejrzeń zatruć, jak i zgonów, w grupie wiekowej ponad 25 lat.

 Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zalecił prowadzenie w trakcie czynności kontrolnych w zakładach pracy następujących działań:

 • informowanie podczas kontroli pracowników o zagrożeniach zdrowia spowodowanych środkami zastępczymi lub NPS;
 • zalecanie pracodawcom rozszerzenia tematyki szkoleń wstępnych i okresowych o zagadnienia dot. środków zastępczych lub NPS (opracowany materiał szkoleniowy w załączniku);
 • wskazywanie na wykorzystanie w celu podniesienia wiedzy w przedmiotowym zakresie różnorodnych dostępnych w zakładach pracy nowych mediów (internet, intranet, gabloty informacyjne, które mogą być dostępne w halach produkcyjnych, a także w biurach);
 • zamieszczanie opracowanych przez ŁPWIS materiałów w biuletynach wydawanych w zakładach pracy;
 • zamieszczanie na ekranach LCD haseł tematycznych dotyczących zagrożeń ze strony środków zastępczych;
 • ewentualnie wprowadzanie innych form edukacyjnych.

ŁPWIS ponadto informuje, że dotychczas prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, rodziców, wychowawców i pedagogów przyczyniły się do zmniejszenia liczby podejrzeń zatruć w tych grupach wiekowych:

 • 2014 r.: 10-12 lat – 0%; 13-16 lat – 10%; 17-20 lat – 28%; 21-25 lat – 25%; powyżej 25 lat – 37%;
 • 2015 r.: 10-12 lat – 0%; 13-16 lat – 8%; 17-20 lat – 24%; 21-25 lat – 30%; powyżej 25 lat – 38%;
 • 2016 r.: 10-12 lat – 0,5%; 13-16 lat – 3,9%; 17-20 lat – 22,2%; 21-25lat – 28,5%; powyżej 25 lat – 44,9%;
 • 2017 r.: 10-12 lat – 0%; 13-16 lat – 3,1%; 17-20 lat – 18,3%; 21-25lat – 32,5%; powyżej 25 lat – 46,1%;
 • 2018 r.: 10-12 lat – 0 %; 13-16 lat – 1,9 %; 17-20 lat – 17,6 %; 21-25 lat – 26 %; powyżej 25 lat – 54,5 %.

Zobacz

Materiał dla pracodawców

Mapa zagrożeń

Reklama
Reklama
Reklama