INFORMACJE O GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że od dnia 14.12.2019r. wchodzi w życie system TARCES-NT dot. granicznych kontroli sanitarnych .

Zatem po 14.12.2019r. przedsiębiorców sprowadzających żywność oraz materiały do kontaktu z żywnością obowiązywać będzie zgłoszenie w/w towarów do granicznej kontroli przy zastosowaniu systemu TRACES-NT

Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl ------>>>>

INSTRUKCJA TRACES_NT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny w Sieradzu przypomina, iż w przypadku dostarczania owoców czy warzyw do obiektów żywienia, w tym placówek oświatowo-wychowawczych /szkół ,przedszkoli , żłobków/ oraz restauracji ,barów itp. istnieje obowiązek posiadania zaświadczenia o rejestracji gospodarstw w Rejestrze prowadzonym przez urzędowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej .

Zgodnie z art. 61- 64 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. w przypadku dostawców bezpośrednich żywności, tj.: producentów produkcji roślinnej: owoców , warzyw, zbóż istnieje obowiązek rejestracji , obowiązek zatwierdzenia dotyczy działalności w zakresie pośrednictwa sprzedaży produktów roślinnych czyli dostawców pośrednich. Decyzję zatwierdzającą wydaje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Wobec powyższego należy złożyć odpowiedni  wniosek :

- o wpis do Rejestru /producenci bezpośredni /

- o wpis i zatwierdzenie /dostawcy –pośrednicy /

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zgodnie z miejscem prowadzenia działalności bądź położeniem gospodarstwa rolnego .

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z numerem gospodarstwa oraz numerem NIP i Regon.

Uwaga ! Powyższy obowiązek nie dotyczy produkcji na potrzeby własnego gospodarstwa domowego .

Decyzja o zatwierdzeniu działalności lub zaświadczenie o wpisie wydawane są bezpłatnie .

Dobre praktyki rolnicze...

Urzędowa rejestracja produkcji roślinnej...

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej...

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej...

 

 

ZASADY WPROWADZANIA DO OBROTU SUPLEMENTÓW DIETY, ŻYWNOŚCI WZBOGACONEJ ORAZ ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

 

Suplementy diety, żywność wzbogacana i niektóre grupy żywności specjalnego przeznaczenia podlegają obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku wprowadzania lub zamiaru wprowadzania po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 29 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z póź. zm.)

Przedsiębiorca działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu żywność zaliczoną do w/w grup jest zobowiązany do złożenia powiadomienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w formie dokumentu elektronicznego lub w formie pisemnej na formularzu według wzoru zawartego w załączniku I Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2011r., Nr 80, poz. 437).

Główny Inspektor Sanitarny na stronie internetowej https://rejestrzp.gis.gov.pl/ prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dane z rejestru są publicznie dostępne.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 39 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z póź. zm.) definicja suplementu diety brzmi następująco:

-Suplement diety - środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek    z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z póź. zm.) do środków spożywczych mogą być dodawane witaminy, składniki mineralne lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Wówczas mamy do czynienia z żywnością wzbogaconą.

Suplementy diety i żywność wzbogacona muszą spełniać wymagania określone w poniższych rozporządzeniach:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006       i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. z 2018r., poz. 1951)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności ( Dz. U. z 2010r., Nr 174, poz. 1184)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U.UE.L.2006.404.26 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U.UE L.06.404.9. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U.UE.L.2012.136.1 z późn. zm.)

Informacje o zawartości witamin i składników mineralnych podaje się jako wartość procentową referencyjnych wartości spożycia (RWS) określonych w załączniku XIII część A pkt 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Znaczącą ilość witamin i składników mineralnych określa pkt 2 w/w załącznika dla następujących wartości:

-          15% RWS zawartych w 100g lub 100ml w przypadku produktów innych niż napoje

-          7,5% RWS zawartych w 100ml w przypadku napojów

-          15% RWS w przeliczeniu na porcję, jeżeli dane opakowanie zawiera wyłącznie jedną porcję.

W oznakowaniu środków spożywczych wzbogaconych w witaminy i/lub składniki mineralne obowiązkowe jest zamieszczenie informacji o wartości odżywczej obejmującej następujące elementy:

 • wartość energetyczną,
 • zawartość tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych,
 • zawartość węglowodanów, w tym cukrów,
 • zawartość białka,
 • zawartość soli,

a także całkowitą ilość witamin i/lub składników mineralnych obecnych w produkcie po ich dodaniu.

Suplementy diety wprowadzane do obrotu dodatkowo znakuje się umieszczając na opakowaniu jednostkowym następujące informacje :

 • nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie charakteru tych substancji,
 • porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia,
 • stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety,
 • stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Suplementy diety są przeznaczone dla osób zdrowych i mają na celu utrzymać bądź zachować podstawowe funkcje fizjologiczne organizmu, a nie zapobiegać chorobom lub leczyć.

Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie może

-          przypisywać tym produktom właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości,

zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama