Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny w Sieradzu przypomina, iż w przypadku dostarczania owoców czy warzyw do obiektów żywienia, w tym placówek oświatowo-wychowawczych /szkół ,przedszkoli , żłobków/ oraz restauracji ,barów itp. istnieje obowiązek posiadania zaświadczenia o rejestracji gospodarstw w Rejestrze prowadzonym przez urzędowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej .

Zgodnie z art. 61- 64 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. w przypadku dostawców bezpośrednich żywności, tj.: producentów produkcji roślinnej: owoców , warzyw, zbóż istnieje obowiązek rejestracji , obowiązek zatwierdzenia dotyczy działalności w zakresie pośrednictwa sprzedaży produktów roślinnych czyli dostawców pośrednich. Decyzję zatwierdzającą wydaje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Wobec powyższego należy złożyć odpowiedni  wniosek :

- o wpis do Rejestru /producenci bezpośredni /

- o wpis i zatwierdzenie /dostawcy –pośrednicy /

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zgodnie z miejscem prowadzenia działalności bądź położeniem gospodarstwa rolnego .

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z numerem gospodarstwa oraz numerem NIP i Regon.

Uwaga ! Powyższy obowiązek nie dotyczy produkcji na potrzeby własnego gospodarstwa domowego .

Decyzja o zatwierdzeniu działalności lub zaświadczenie o wpisie wydawane są bezpłatnie .

Dobre praktyki rolnicze...

Urzędowa rejestracja produkcji roślinnej...

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej...

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej...

Reklama
Reklama
Reklama