Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Oddziale Epidemiologii należy:

 • zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej, bieżący nadzór nad placówkami medycznymi i punktami szczepień ochronnych;
 • przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych;
 • opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;
 • systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej poprzez prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne;
 • prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD-X oraz materiałach Państwowego Zakładu Higieny;
 • nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu A,B i C oraz pałeczkami Salmonella i Shigella i osobami z kontaktu;
 • nadzór nad wykonawstwem szczepień w placówkach medycznych, prowadzeniem dokumentacji szczepień i gospodarką preparatami szczepionkowymi;
 • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki i sprawozdań z wykonanych szczepień;
 • przeprowadzanie kontroli sanitarnych w placówkach medycznych publicznych i niepublicznych połączone z pobieraniem do badań próbek bakteriologicznych na jałowość i czystość, oraz próbek środków dezynfekcyjnych skuteczność sterylizacji;
 • opiniowanie istniejących placówek medycznych oraz nowo powstałych punktów szczepień; 
 • współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych;
 • działania zgodnie z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama