Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Oddziale Epidemiologii należy:

  • zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej, bieżący nadzór nad placówkami medycznymi i punktami szczepień ochronnych;
  • przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych;
  • opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;
  • systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej poprzez prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne;
  • prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD-X oraz materiałach Państwowego Zakładu Higieny;
  • nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu A,B i C oraz pałeczkami Salmonella i Shigella i osobami z kontaktu;
  • nadzór nad wykonawstwem szczepień w placówkach medycznych, prowadzeniem dokumentacji szczepień i gospodarką preparatami szczepionkowymi;
  • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki i sprawozdań z wykonanych szczepień;
  • współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w przypadku pokąsań i opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych;
  • działania zgodnie z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.
Reklama
Reklama
Reklama